สปสช.เขต 5 ราชบุรี นำคณะ อคม. ติดตามประเมินหน่วยรับเรื่องร้องเรียนจังหวัดประจวบฯ

วันที่ 28 สิงหาคม 2566 นางจินตนา แววสวัสดิ์ ผู้อำนวยการกลุ่มจังหวัด สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เขต 5 ราชบุรี พร้อมด้วยนายวันชัย เหี้ยมหาญ, นายปิยะ พวงสำลี คณะอนุกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสุข (อคม.) ระดับเขตพื้นที่เขต 5 น.ส.ใจทิพย์ สอนดี นักวิชาการหลักประกันสุขภาพ สปสช. เขต 5 ร่วมตรวจประเมินหน่วยรับเรื่องร้องเรียนอื่นที่เป็นอิสระจากผู้ร้องเรียน ม.50 (5) ของศูนย์ฯ หลักประกันสุขภาพประชาชนจังหวัดประจวบฯ หรือหน่วยรับเรื่องร้องเรียนอิสระฯ จังหวัดประจวบฯ ซึ่งเป็นหน่วยที่ 1 ในเขต 5ราชบุรี ที่ผู้แทน อคม.ได้เข้าตรวจประเมินหน่วยรับเรื่องร้องเรียนฯมาตรา 50(5) ที่ต้องตรวจความพร้อมในการให้บริการสุขภาพตามมาตรฐานบริการตามเกณฑ์ที่กรรมการควบคุมฯ ไว้จำนวน 24 คน ที่ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ถ.มหาราช อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ มี น.ส.ธนพร บางบัวงาม ผู้ประสานงานศูนย์ฯ จ.ประจวบฯ และเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ให้การต้อนรับ พร้อมนำเสนอผลการดำเนินงานของหน่วยรับเรื่องร้องเรียนฯ มีนางจารุรัตน์ พัฒน์ทอง รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด นายเลิศเชาว์ สุทธาพานิช เภสัชกรชำนาญการ สสจ. นางมณฑา ขนเม่น ผู้เชี่ยวชาญด้านบริการสุขภาพ สภาผู้บริโภคจังหวัดประจวบฯ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานหลักประกันสุขภาพในแต่ละโรงพยาบาลพื้นที่จังหวัดประจวบฯ เข้าร่วม

นางจินตนา แววสวัสดิ์ ผู้อำนวยการ กลุ่มจังหวัด สปสช.เขต 5 กล่าวว่าศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชนของ สปสช.เขต 5 ราชบุรี ครอบคลุม 8 จังหวัดในภาคตะวันตก คือ ราชบุรี นครปฐม กาญจนบุรี สุพรรณบุรี สมุทรสาคร สมุทรสงคราม เพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์ อีกยังเป็นที่ตั้งของหน่วยรับเรื่องร้องเรียนอื่นที่เป็นอิสระจากผู้ถูกร้องเรียน ตามมาตรา 50 ( 5 ) ตาม พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เพื่อให้ข้อมูลในเรื่องสิทธิหลักประกันสุขภาพ และรับเรื่องร้องเรียนเพื่อแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน ในกรณีที่ประชาชนได้รับการบริการสาธารณสุขที่ไม่ได้มาตรฐาน หรือประชาชนเกิดความเสียหายอันเนื่องจากการเข้ารับบริการสุขภาพ หรือบริการสาธารณสุข ซึ่งหน่วยงานนี้ ไม่เพียงเป็นประโยชน์ต่อประชาชน แต่ยังช่วยลดความขัดแย้งระหว่างผู้รับบริการและผู้ให้บริการได้อีกด้วย

นอกจากนี้ยังทำหน้าที่ให้ความรู้ ความเข้าใจสุขภาพในทุกกลุ่มเป้าหมาย รวมถึงสร้างสัมพันธภาพกับหน่วยอื่นๆ และภารกิจอีกเรื่อง คือการรับเรื่องร้องเรียนให้ประชาชนรู้ว่ามีมาตรา 41 สำหรับช่วยเหลือเยียวยา กรณีได้รับความเสียหายจากบริการทางการแพทย์ ซึ่งเรื่องนี้ไม่ใช่การร้องเรียนโดยตรง แต่เป็นการส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงสิทธิที่ประชาชนมี รวมถึงข้อมูลที่ประชาชนคนไทยพึงรู้ และสำหรับผู้ที่ยังมีข้อสงสัยเกี่ยวกับระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สามารถสอบถามได้ทางสายด่วน สปสช. โทร.1330 ซึ่งให้บริการ 24 ชั่วโมง

น.ส.ธนพร บางบัวงาม ผู้ประสานงานศูนย์ฯ จังหวัดประจวบฯ กล่าวว่า ศูนย์ฯ จังหวัดประจวบฯ ได้รับเรื่องร้องเรียนเข้ามายังหน่วยรับเรื่องฯ ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2565 – สิงหาคม 2566 ทั้งเรื่องร้องเรียนในมาตรา 41 และมาตรา 57 และมาตรา 59 พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ โดยรับเรื่องร้องเรียนด้านบริการสุขภาพ จำนวนกว่า 38 เรื่อง ซึ่งเรื่องทั้งหมดได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้วทุกเรื่อง

ในส่วนของกลไกการจัดการปัญหาเรื่องร้องเรียนด้านบริการสุขภาพ ตามมาตรา 50 (5) พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ดังเช่นกรณีพบว่าประชาชนผู้ใช้สิทธิบัตรทอง โดนเรียกเก็บเงินเพิ่มจากค่ายานอกบัญชียาหลักแห่งชาติ ในโรงพยาบาลของรัฐแห่งหนึ่งในจังหวัดประจวบฯ อีกทั้งติดตามประเมินผลการดำเนินงานศูนย์ 50(5) ของจังหวัดประจวบฯ เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับรู้ เนื่องจากการร้องเรียนจะเป็นการพัฒนาระบบหลักประกันสุขภาพของประเทศ

ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชนจังหวัดประจวบฯ ได้ดำเนินงานตามภารกิจหลัก ในการเผยแพร่ข้อมูล สร้างความรู้ สร้างความเข้าใจระบบหลักประกันสุขภาพให้แก่ประชาชนในพื้นที่ อีกทั้งรับเรื่องร้องเรียน ให้คำแนะนำ ปรึกษา ประสานงานแก้ไขปัญหาร่วมกับศูนย์บริการหลักประกันสุขภาพในหน่วยบริการ และสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขตและจังหวัด นอกจากนี้ยังพัฒนาและเสริมศักยภาพตัวแทนประชาชนที่เข้าร่วมเป็นอนุกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติระดับจังหวัด ระดับเขต ตลอดจนสนับสนุนการมีส่วนร่วมขององค์กรชุมชน /องค์กรประชาชน และเข้าร่วมดำเนินงานพัฒนากองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น อีกทั้งสนับสนุนการมีส่วนร่วมและการเชื่อมร้อยเครือข่ายประชาชน 9 ด้าน ในการพัฒนาและสร้างมาตรฐานเดียวกันของระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และอีกภารกิจคือพัฒนาระบบฐานข้อมูล จัดทำข้อเสนอและความเห็นต่อการพัฒนาระบบหลักประกันสุขภาพ ร่วมผลักดันเชิงนโยบาย ระบบบริการที่มีคุณภาพมาตรฐานเดียวกันทั้งประเทศ.

บุญมา ลิบลับ….รายงาน

ข่าวแนะนำ