พช.ประจวบฯ ดึงต้นแบบ ‘โคก หนอง นา โมเดล’ สร้างอาชีพผู้ต้องขังหลังพ้นโทษ

วันที่ 17 ตุลาคม 2566 นายดำรงค์ มากระจัน พัฒนาการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดประจวบฯ เข้าพบนายมิตรารุณห์ พรหมอินทร์ ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดประจวบฯ เพื่อหารือประเด็นการส่งเสริมผลิตภัณฑ์ฝีมือผู้ต้องขังสู่การจดทะเบียนผลิตภัณฑ์ OTOP 1 ตำบล 1 ผลิตภัณฑ์ และการพัฒนาพื้นที่ว่างเปล่าในเรือนจำ ตามแนวทาง โคก หนอง นา โมเดล ซึ่งผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดประจวบฯ และเจ้าหน้าที่เรือนจำได้ให้การต้อนรับและนำชมการดำเนินงานดังกล่าวในพื้นที่ซึ่งมีฐานการเรียนรู้ต่างๆ เช่น การทำการเกษตรแบบผสมผสาน การเลี้ยงสัตว์ การเพาะเห็ด การปลูกถั่วงอกในบ่อซีเมนต์ การทำปุ๋ยหมัก การผลิตปุ๋ยอินทรีย์จากไส้เดือนดิน เป็นต้น ซึ่งนอกจากจะเป็นการใช้พื้นที่ว่างเปล่าให้เกิดประโยชน์แล้ว ยังเป็นการพัฒนาฝีมือให้แก่ผู้ต้องขัง เพื่อที่จะสามารถดำเนินชีวิตและประกอบอาชีพได้หลังจากได้รับอิสรภาพ

ทั้งนี้กรมการพัฒนาชุมชนได้น้อมนำแนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนในพื้นที่ชนบท ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแนวคิดทฤษฎีใหม่ เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่เกิดความสุข ดำเนินชีวิตอย่างพอเพียง โดยจัดทำโครงการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้วยการน้อมนำศาสตร์พระราชามาเป็นแนวทางในการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา โมเดล เพื่อให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ การมีส่วนร่วม การพึ่งพาตนเอง เพื่อให้สามารถบริหารจัดการตนเองและชุมชนให้มีความสุขได้อย่างยั่งยืน ซึ่งสอดคล้องกับโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ ทั้งนี้ หลังจากคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2563 เห็นชอบอนุมัติงบประมาณโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” กรมการพัฒนาชุมชนจึงได้เน้นย้ำไปยังจังหวัดทั้ง 73 จังหวัดทั่วประเทศ ออกหนังสือขอความร่วมมือจากผู้ว่าราชการจังหวัดในพื้นที่ 73 จังหวัด 571 อำเภอ 3,246 ตำบล 25,179 ครัวเรือน ร่วมดำเนินการต่างๆ เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชน.

ข่าวแนะนำ