เครือข่ายงดเหล้าประจวบฯ จัดกิจกรรมพร้อมมอบรางวัลแผนที่เดินดินชุมชนคนสู้เหล้า

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 นายกิตติพงศ์ สุขภาคกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบฯ เป็นประธานมอบรางวัลการประกวดแผนที่เดินดินชุมชนคนสู้เหล้า มอบเกียรติบัตรคนหัวใจหิน – คนหัวใจเหล็ก – คนหัวใจเพชร โดยมี น.ส.ธนพร บางบัวงาม ผู้ประสานงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าจังหวัดประจวบฯ กล่าวรายงาน และมี น.ส.อุบลวรรณ คงสว่าง ผู้ประสานงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าภาคตะวันตก นายเดชา เรืองอ่อน หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.)จังหวัด นางพิชชาวริน ชนะคุ้ม ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด ผู้แทนส่วนราชการ ผู้นำ/ผู้แทนชุมชนคนสู้เหล้าในแต่ละชุมชนทั้ง 8 อำเภอของจังหวัดประจวบฯ เข้าร่วมที่ห้องประชุมวิชัยนิดาธรรมาเจริญราช วัดเกาะหลัก พระอารามหลวง อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์

โดยมีกิจกรรมในช่วงเช้า มีนายวิทยา เขียวรอด นายอำเภอเมืองประจวบฯ เป็นประธานเปิดกิจกรรม พร้อมร่วมเวทีเสวนา “ออกพรรษาลาเหล้า ครอบครัวอบอุ่น ชุมชนเข้มแข็ง มีสติพร้อมสู้ทุกวิกฤต (ฉลองชัยคนหัวใจหิน ชื่นชมคนหัวใจเหล็ก เชิดชูคนหัวใจเพชร) ผู้ร่วมเสวนามี น.ส.อุบลวรรณ คงสว่าง เครือข่ายองค์กรงดเหล้าภาคตะวันตก นายชัยรัตน์ จันทร์ตรี นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด น.ส.นภณัฐ ศุภกุล ตัวแทนคนหัวใจเพชร ชุมชนพุน้อย อ.สามร้อยยอด

จากนั้นมีการประกวดการจัดทำแผนที่เดินดินชุมชนคนสู้เหล้า ของแต่ละชุมชนคนสู้เหล้าทั้ง 8 อำเภอของจังหวัดประจวบฯ มีผู้ทรงคุณวุฒิจากส่วนราชการต่างๆ ร่วมเป็นกรรมการตัดสินการประกวด ประกอบด้วยนายเดชา เรืองอ่อน หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.)จังหวัด นางพิชชาวริน ชนะคุ้ม ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด ผู้แทนสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด ผู้แทนสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ผู้แทนสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ประจวบฯ ผลการตัดสิน ชนะเลิศ ได้แก่ ชุมชนพุน้อย อ.สามร้อยยอด รองชนะเลิศอันดับ 1 ชุมชนทองมงคล อ.บางสะพาน รองชนะเลิศอันดับ 2 ชุมชนสีดางาม อ.ทับสะแก รางวัลชมเชย 2 รางวัล ได้แก่ ชุมชนหัวบ้าน เทศบาลเมืองประจวบฯ และชุมชนร่มเกล้า อ.หัวหิน

น.ส.ธนพร บางบัวงาม ผู้ประสานงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าจังหวัดประจวบฯ กล่าวว่า เครือข่ายองค์กรงดเหล้าจังหวัดประจวบฯ ได้ดำเนินกิจกรรมมาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี 2553 ถึงปัจจุบัน ทำให้เกิดต้นทุนทางสังคมและภาคีเครือข่ายที่เข้มแข็ง มีศักยภาพที่สามารถดำเนินงานการเชื่อมร้อยเครือข่าย เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและค่านิยมสอดคล้องกับบริบทพื้นที่ของแต่ละชุมชนพื้นที่ในจังหวัด ประสบความสำเร็จในการขับเคลื่อนบูรณาการทำงานร่วมกับคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ระดับชุมชน ตำบล อำเภอ จังหวัด โดยดำเนินการตามยุทธศาสตร์คือ 1) การจัดการปัญหาแอลกอฮอล์ และลดปัจจัยเสี่ยงในพื้นที่ 2) การพัฒนากลไกการจัดการปัญหาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และลดปัจจัยเสี่ยง 3) การปรับเปลี่ยนค่านิยมในงานเทศกาล/งานบุญประเพณี/วันสำคัญทางศาสนา 4) การลดอันตรายจากการดื่มและควบคุมเข้าถึงด้านเศรษฐศาสตร์และกายภาพด้านแอลกอฮอล์ เพื่อลดปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพเด็กเยาวชน โดยการนำของผู้ว่าราชการจังหวัด ติดต่อกันมาจนถึงปัจจุบัน มีนายอำเภอนักรณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษาต่อเนื่องทุกปี อีกทั้งได้รับความร่วมมือทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาชน ซึ่งประกอบไปด้วยผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เกิดคนหัวใจหิน หัวใจเหล็ก หัวใจเพชร และชุมชนคนสู้เหล้างดเหล้าเข้าพรรษา ชุมชนแหล่งเรียนรู้คนสู้เหล้าต้นแบบ เกิดกติกาชุมชนที่สามารถจัดสรรงบประมาณจากกองทุนสุขภาพตำบลได้ด้วยตัวเอง เกิดเครือข่ายเยาวชนคนรุ่นใหม่ อีกทั้งในปี 2559 เกิดความร่วมมือ (MOU) เครือข่ายโรงเรียน 14 โรงเรียน ในปี 2563 เกิดความร่วมมือ (MOU) ระหว่างหน่วยงาน 13 หน่วยงาน และล่าสุดเมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2566 เกิดบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOU การขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะงานบุญประเพณีวัฒนธรรมวิถีใหม่ปลอดเหล้าปลอดภัยจังหวัดประจวบฯ โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ร่วมลงนาม

จากข้อมูล พบว่ามีผู้เข้าร่วมโครงการงดเหล้าเข้าพรรษาปี 2566 จำนวนกว่า 32 ชุมชน ครอบคลุมทั้ง 8 อำเภอ ช่วงเวลาปี 2560 ถึง 2566 มีผู้เข้าร่วมโครงการแล้วกว่า 9,102 คน เมื่อตรวจสอบตัวตน แยกประเภทตามเกณฑ์ มีการติดตามอย่างต่อเนื่องและได้รับเกียรติบัตรแล้วมีจำนวนทั้งสิ้นดังนี้ 1. งดเหล้าเข้าพรรษา คนหัวใจหิน ปี 2566 จำนวน 330 คน ยอดสะสม 1,610 คน 2. คนงดเหล้า 1 – 3 ปี คนหัวใจเหล็ก ปี 2566 จำนวน 29 คน ยอดสะสม 577 คน 3. คนงดเหล้า 3 ปีขึ้นไป คนหัวใจเพชร ปี 2566 จำนวน 18 คน ยอดสะสม 631 คน รวมทั้งสิ้น 2,818 คน และ 4. มีร้านค้าเข้าร่วมโครงการสะสมจำนวน 260 ร้านค้า เกิดชุมชนต้นแบบ ชุมชนแหล่งเรียนรู้ 12 ชุมชน เกิดเครือข่ายเยาวชนนักรณรงค์ สื่อสร้างสรรค์ ทั้งหมด 8 รุ่น อีกทั้งมีการขับเคลื่อนงานบุญประเพณี และงานเทศกาลปลอดเหล้ามาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี 2553 ถึงปัจจุบัน อาทิ งานกาชาดสร้างสุข งานสงกรานต์ปลอดเหล้าพื้นที่สร้างสรรค์ปลอดภัย งานบุญประเพณีไทยทรงดำ รณรงค์วันลอยกระทง สวดมนต์ข้ามปี งานแข่งเรือปลอดเหล้า งานบวชปลอดเหล้า งานแต่งปลอดเหล้า และเทศกาลอาหารปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อร่อยได้ไร้แอลกอฮอล์ เป็นต้น

ด้านนายวิทยา เขียวรอด นายอำเภอเมืองประจวบฯ ในฐานะนายอำเภอนักรณรงค์ กล่าวขอบคุณผู้เข้าร่วมกิจกรรม ที่เล็งเห็นความสำคัญในกิจกรรมออกพรรษาลาเหล้า “ครอบครัวอบอุ่น ชุมชนเข้มแข็ง มีสติพร้อมสู้ ทุกวิกฤต” (ฉลองชัยคนหัวใจหิน ชื่นชมคนหัวใจเหล็ก เชิดชูคนหัวใจเพชร) จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ปี 2566 ในวันนี้ ออกพรรษลาเหล้า นับเป็นการต่อยอดการรณรงค์โดยสร้างแกนนำในชุมชนเป็นพี่เลี้ยง ชี้ชวนให้ตระหนักในชีวิต ครอบครัว ส่งเสริมให้กำลังใจ ช่วย ชม เชียร์ ให้ลด ละ เลิกเหล้า แล้วจะเห็นการเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้คนที่งดเหล้าได้ 3 เดือน มีความตั้งใจงดต่อเนื่องและอาจนำไปสู่การเลิกดื่มตลอดชีวิตได้ และจะเป็นบุคคลสำคัญที่ร่วมผลักดันการเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่ดีงามขึ้น การจัดงานในวันนี้นับว่าเป็นสิ่งที่ดีและสำคัญยิ่งในการพัฒนาการดำเนินงานร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในระดับชุมชน ส่งต่อวัฒนธรรม และสังคมที่ดีงามให้ลูกหลานต่อไป.

บุญมา ลิบลับ….รายงาน

ข่าวแนะนำ