แผนพัฒนายกระดับคุณภาพชีวิตสหกิจชุมชนต้นแบบ ด้านเศรษฐกิจระดับประเทศ

วันที่ 29 มกราคม พ.ศ.2567 นายนิมิตร วงษ์จินดา นายอำเภอบางสะพานน้อย เป็นประธานเปิดงานแผนพัฒนายกระดับคุณภาพชีวิตสหกิจชุมชน มีนายธิรวัฒน สุดจันทร์ นายก อบต.ช้างแรก นายนันทปรีชา คำทอง สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นายธนวัฒน์ ชื่นชอบทรัพย์ กำนันตำบลช้างแรก น.ส.อังคณา หงษ์ศา เกษตรอำเภอบางสะพานน้อย พร้อมทั้งสมาชิกองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นตำบลช้างแรกร่วมต้อนรับคณาจารย์จากมหาลัยราชภัฏเพชรบุรีและผู้เข้าร่วมประชุม จากนั้น ผศ.พจนารถ บัวเขียว รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้กล่าวชี้แจงความเป็นมาวัตถุประสงค์ โดยเริ่มจาก 3 ปีที่ผ่านมา ปัจจุบันโครงการมีความก้าวหน้ามากน้อยแค่ไหน บทบาทภารกิจของสถาบันการศึกษาที่จะให้องค์ความรู้ ติดอาวุธทางความคิด รวมถึงยกระดับความเป็นอยู่ของประชาชน ลดความเหลื่อมล้ำของสังคมได้อย่างไร เป็นการบูรณาการร่วมกันจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องให้พัฒนาอย่างมีทิศทาง เกิดการร่วมมืออย่างแท้จริง เพื่อประโยชน์ของสังคมโดยรวม

นายนันทปรีชา คำทอง สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ กล่าวว่า มหาวิทยาลัยราชภัชเพชรบุรี นำโดย ผศ.พจนารถ บัวเขียว, ผศ.ดร.พรรณี คอนจอหอ รองอธิการบดีฯ, อ.ปิยวรรณ คุสินธ์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี พร้อมด้วยคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ ได้ทำโครงการแผนพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตสู่วิสาหกิจชุมชนต้นแบบด้านเศรษฐกิจระดับประเทศ โดยพัฒนาผลิตภัณฑ์จากพืช นำผลของโกโก้มาแปรรูปได้หลากหลายผลิตภัณฑ์ เพื่อให้ได้คุณภาพที่มาตรฐาน เริ่มที่ต้นน้ำคือเลือกสายพันธุ์โกโก้ที่ดี กระบวนการจัดการบริหารแปลงปลูกที่เป็นรูปแบบของเกษตรอินทรีย์ กลางน้ำ คือเกษตรกรมีความรู้ มีการรวมตัวเป็นกลุ่มที่จะบริหารจัดการในรูปแบบวิสาหกิจชุมชน มีหลักธรรมาภิบาลในการดูแลจัดการบริหารทั้งระบบ ปลายน้ำ คือช่วยหาวิธีการด้านการตลาด เพื่อสร้างรายได้ สร้างมูลค่าเพิ่มในผลผลิต ให้กลับมาสู่ชุมชน ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ และพร้อมกันนี้จัดให้มีโครงการชุมชน ดิจิตอล เป็นโครงการต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาต่อยอดในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในชุมชน หรือสังคมภายนอกทั่วไปอย่างถูกต้องและเท่าทัน เพื่อนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนของสังคมไร้พรมแดน เน้นการพึ่งพาพาตนเองตามศาสตร์พระราชา หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สร้างสังคมตื่นตัว ตื่นรู้ โดยมีทุกกลุ่มเป้าหมายเพื่อบูรณาการร่วมกันในชุมชน อาทิเช่น องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สถานศึกษา เกษตรอำเภอ พัฒนาการอำเภอ สาธารณสุขอำเภอ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ กศน.สภาเกษตรกรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สมาชิกเครือข่ายวิถีเกษตรธรรมชาติ กลุ่มโกโก้ตะนาวศรี และพี่น้องเกษตรกรที่สนใจ นายนันทปรีชา กล่าว.

พิสิษฐ์ รื่นเกษม….รายงาน

ข่าวแนะนำ