ประจวบฯ รวมพลังสามัคคี สตรีเมืองประจวบฯ ร่วมรณรงค์“ผ้าไทยใส่ให้สนุก”

วันที่ 4 เมษายน 2567 นายคมกริช เจริญพัฒนสมบัติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบฯ เป็นประธานเปิดงานรวมพลังสร้างสรรค์ สามัคคี สตรีอำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ และร่วมรณรงค์ การสวมใส่ผ้าไทย“ผ้าไทยใส่ให้สนุก”เนื่องในวันสตรีสากล ปี 2567 ที่บริเวณลานหน้าที่ว่าการอำเภอเมืองประจวบฯ มีนายดำรงค์ มากระจัน พัฒนาการจังหวัด นายสราวุธ ลิ้มอรุณรักษ์ นายก อบจ.ประจวบฯ นางกฤษณา แผ่แสงจันทร์ วัฒนธรรมจังหวัด นายประสูตร หอมบรรเทิง นายอำเภอเมืองประจวบฯ นางสุคนธ์ สุขอนุเคราะห์ ประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอเมืองประจวบฯ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำท้องถิ่น และสตรีจากทุกหมู่บ้าน ตำบล ในพื้นที่อำเภอเมืองประจวบฯ เข้าร่วมงาน มีการมอบใบประกาศเกียรติคุณให้กับสตรีผู้บำเพ็ญประโยชน์แก่สังคมดีเด่น 12 คน จาก 6 ตำบล อีกทั้งมีการเดินแบบสวมใส่ผ้าไทย ภายใต้แนวคิด“ผ้าไทยใส่แล้วสนุก”ของหัวหน้าส่วนราชการ และองค์กรสตรีทุกตำบล

ตามที่องค์การสหประชาชาติกำหนดให้วันที่ 8 มีนาคม ของทุกปี เป็นวันสตรีสากล และเชิญชวนประเทศสมาชิกจัดงานวันสตรีสากลประจำปีขึ้น โดยปีนี้อำเภอเมืองประจวบฯ ร่วมกับสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองประจวบฯ คณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอเมืองประจวบฯ ได้ร่วมกันจัดงานวันสตรีสากลขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้สตรีจากทุกหมู่บ้าน ตำบล ได้มาร่วมกันแสดงพลัง ความสามัคคี และร่วมกันประกาศเจตนารมณ์ที่จะปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีและสร้างความมั่นคงทางสังคมและเศรษฐกิจของประเทศต่อไป รวมทั้งรณรงค์การสวมใส่ผ้าไทย “ผ้าไทยใส่ให้สนุก” ด้านการอนุรักษ์และต่อยอดมรดกภูมิปัญญาการทอผ้าของไทย ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ในการสืบสาน รักษาและต่อยอดพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงอีกด้วย.

ข่าวแนะนำ