บูรณาการเดินหน้าที่ดินนิคมสหกรณ์บางสะพาน เพื่อสิทธิในการทำประโยชน์ในที่ดินแก่ราษฎร

วันที่ 5 เมษายน 2567 นายพรเทพ สองสี ผู้อำนวยการนิคมสหกรณ์บางสะพาน นายนันทปรีชา คำทอง ประธานคณะทำงาน น้ำ ที่ดิน องค์กรเกษตรกรรมฯ สภาเกษตรกรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นายจำลอง ดีทองอ่อน ประธานสหกรณ์นิคมบางสะพานจำกัด ได้ประชุมหารือต้อนรับ นายณัฐวุฒิ เปลื้องทุกข์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ และคณะเจ้าหน้าที่ระดับสูงจากส่วนกลาง ณ ที่ทำการนิคมสหกรณ์บางสะพาน จากนั้นได้ลงในพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูลเพิ่มเติม ในการนำเสนอเพื่อการพิจารณาระดับนโยบายในขั้นตอนต่อไป โดยเข้าไปในพื้นที่ทั้งสองอำเภอ เพื่อจัดทำฐานข้อมูลในการพิจารณาที่จะดำเนินการให้สิทธิในการทำประโยชน์ในที่ดินแก่ราษฎรในพื้นที่ดังกล่าว

จากนั้นคณะเจ้าหน้าที่ได้เดินทางเข้าหารือกับนายธิรวัฒน สุดจันทร์ นายก อบต.ช้างแรก นายธนวัฒน์ ชื่นชอบทรัพย์ กำนันตำบลช้างแรก อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์ โดยมีนายประยูร พะมะ สหกรณ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์เข้าร่วมประชุมหารือในครั้งนี้ เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูล ข้อเสนอแนะในกระบวนการมีส่วนร่วม เพื่อเป็นข้อเสนอในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อไป.

พิสิษฐ์ รื่นเกษม….รายงาน

ข่าวแนะนำ