Categories
ข่าว ทั้งหมด

เทศบาลหัวหิน เปิด“วิ’ลัย วัยหวาน”รุ่น 6 พัฒนาคุณภาพชีวิตให้ผู้สูงวัย

วันที่ 27 ตุลาคม 2566 นายนพพร วุฒิกุล นายกเทศมนตรีเมืองหัวหิน จ.ประจวบฯ เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและเตรียมความพร้อมเข้าสู่วัยผู้สูงอายุ (วิ’ลัย วัยหวาน รุ่นที่ 6) มีคณะผู้บริหารเทศบาล เจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม และผู้สูงอายุในเขตเทศบาลเมืองหัวหิน กว่า 150 คน เข้าร่วมรับฟัง ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลเมืองหัวหิน

นายนพพร กล่าวว่า โรงเรียนผู้สูงอายุ วิ’ลัย วัยหวาน จัดโดยกองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองหัวหิน เป็นรุ่นที่ 6 แล้ว เพื่อให้ผู้สูงอายุมีความรู้ ความเข้าใจด้านการดูแลสุขภาพกายและจิตใจ พัฒนาคุณภาพชีวิตให้แก่ผู้สูงวัย โดยจัดกิจกรรมนันทนาการด้านการออกกำลังกาย เสริมสร้างสมรรถภาพร่างกาย จิตใจ ให้ผู้สูงอายุรู้สึกมีคุณค่า เกิดความภาคภูมิใจและเพิ่มศักยภาพให้กับตนเอง ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีอาชีพ มีรายได้ด้วยการฝึกอาชีพ และได้มีความรู้ความเข้าใจเรื่องสิทธิที่จะได้รับตามกฎหมาย รวมทั้งให้ความรู้เรื่องยาเสพติดให้โทษ และเปิดโอกาสให้ผู้เข้าเรียนได้แสดงศักยภาพของตนเอง เป็นการลดปัญหาภาวะซึมเศร้า ภาวะติดบ้าน และภาวะติดเตียงในวัยผู้สูงอายุ อีกทั้งเป็นการส่งเสริมการแสดงออกถึงความรัก ความสามัคคีที่มีต่อกัน ที่ผ่านมาทั้ง 5 รุ่น พบว่าประสบความสำเร็จเป็นอย่างมาก โดยกำหนดจัดการเรียนการสอนเดือนละหนึ่งครั้ง ทุกวันศุกร์สุดท้ายของเดือน เริ่มเรียนครั้งแรกวันที่ 24 พฤศจิกายนนี้ เวลา 08.00 – 15.00 น. รวมระยะเวลาทั้งสิ้น 8 สัปดาห์ และเมื่อจบคาบเรียนตามกำหนดแล้ว จะมีพิธีรับใบประกาศนียบัตรให้ผู้เข้าเรียนทุกคน โดยในวันเปิดเรียนจะมีการสอนทำกระทงจากขนมข้าวโพดซึ่งเป็นกระทงรักษ์โลก ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม เพื่อที่จะให้นักเรียนวิ’ลัย วัยหวาน ทุกคนสามารถนำกระทงที่ทำไปร่วมลอยกระทงในวันลอยกระทงที่จะถึงนี้.